Skip to content

Job as a Aluminum Welder MIG 131 or TIG 141

On-site
 • Hitra, Trööndelage, Norway
NOK 260 per hourTechnical

Job description

Din BemanningsPartner AS is hiring skilled aluminum welders for one of our partners in the Norwegian supplier industry for the aquaculture and marine sector. Applicants who have experience with sheet metal work are preferred, the exception can be, if the applicant has longer experience within aluminum welding.


Din BemanningsPartner AS ansetter dyktige aluminiumssveisere til en av våre samarbeidspartnere i Norsk leverandørindustri for Havbruk
 og marin sektor. Søkerne som har erfaring med platearbeid er å foretrekke, unntaket kan være, hvis søker har lengre erfaring innenfor aluminiumsveis.

Work assignments

 • Construction of smaller special marine vessels with a high standard.
 • Process, carry out and adapt plate work.
 • Welding according to instructions and drawings.
 • Routine maintenance of equipment.

Arbeidsoppgaver / Working tasks:

 • Bygging av mindre spesial marine fartøy med høy standard.
 • Behandle, utføre og tilpasse platearbeid.
 • Sveising i henhold til instruksjon og tegning.
 • Rutinemessig vedlikehold av utstyr.


Job requirements

Qualifications and competence

 • Approved and valid welding certificate for aluminum welding MIG 131 or TIG 141 (training given)
 • Experience with sheet metal work is preferable, longer experience with aluminum welding can be exempted from preference.
 • Careful, quality-conscious and result-oriented
 • Professional pride, orderly and systematic
 • Conscious of responsibility and emphasizes HSE
 • Independent, also handle Teamwork in an International environment
 • Good command of English as the main working language

Kvalifikasjoner og kompetanse

 • Godkjent og gyldig sveisesertifikat for aluminiumsveising MIG 131 og TIG 141 (opplæring vil bli gitt)
 • Erfaring med platearbeid er å foretrekke, lengre erfaring med aluminiumsveising kan unntas fra preferanse.
 • Nøye, kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Yrkesstolthet, ryddig, systematisk
 • Ansvarsbevisst og vektlegger HMS
 • Selvstendig, også håndtere Teamarbeid i Internasjonalt miljø
 • Beherske Engelsk godt som arbeidsspråkor

Apply with Indeed unavailable